approved

IGV
3
IGTa
1
IGTe
6
OGV
3
OGTa
17
OGTe
24
Total
54

realized

iGV
0
iGTa
0
iGTe
3
oGV
61
oGTa
16
oGTe
18
Total
98

completed

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
40
oGTa
9
oGTe
2
Total
51
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
ULAN-UDE - VAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VORONEZH 31 5 6 6 7 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPUEF, Saint-Petersburg 153 9 60 21 454 43 0 377 4 17 13 26 1 0 7 2 7 9 16 1 0 4 0 5 6 17 0 0 1 9 4 3 16 0 0 1 10 4 1 9 0 0 0 6 3 0
CHELYABINSK - VAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rostov-on-Don 14 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVOSIBIRSK - Closed LC 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENGEC-GUAP, Saint-Petersburg 67 3 30 12 29 0 0 0 1 18 10 8 0 0 0 1 2 5 6 0 0 0 1 2 3 11 0 0 0 4 2 5 10 0 0 0 4 3 3 6 0 0 0 3 2 1
KAZAN 50 11 17 6 12 0 0 0 2 6 4 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0
RUSSIA (MC) 0 0 0 0 6 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UFA 52 16 15 10 17 0 0 0 1 7 9 7 0 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 2 3 7 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 1 1 0
OMSK - VAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERM 31 11 10 1 10 0 0 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 2 0 1
KALININGRAD - VAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRASNOYARSK - VAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIZHNY NOVGOROD 22 4 3 10 11 0 0 0 2 3 6 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAM RUSSIA 85 32 20 9 10 0 0 0 1 7 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
IZHEVSK - VAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMSK - VAM 12 6 3 3 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORENBURG - VAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REU (Moscow) 127 3 77 7 212 0 0 186 1 19 6 6 0 0 4 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 1 4 0 0 6 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0
TYUMEN 73 11 11 24 102 11 21 53 1 7 9 15 6 1 0 0 1 7 8 2 1 0 0 1 4 4 0 0 1 1 1 1 6 0 0 1 3 1 1 4 0 0 0 3 1 0
KRASNODAR - VAM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EKATERINBURG 95 15 30 25 21 0 0 0 0 10 11 7 0 0 0 1 1 5 5 0 0 0 2 0 3 17 0 0 0 15 0 2 19 0 0 0 19 0 0 11 0 0 0 11 0 0
YAROSLAVL' 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0
MOSCOW 339 104 117 38 81 0 0 0 12 50 19 18 0 0 0 1 12 5 11 0 0 0 0 8 3 29 0 0 0 21 7 1 25 0 0 0 22 3 0 11 0 0 0 9 2 0
SAMARA - VAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
ULAN-UDE - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VORONEZH 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SPUEF, Saint-Petersburg 5.73% 2.33% 0.0% 1.86% 50.0% 41.18% 69.23% 3.52% 2.33% 0.0% 1.06% 0.0% 29.41% 46.15% 3.74% 0.0% 0.0% 0.27% 225.0% 23.53% 23.08% 3.52 0.0% 0.0% 0.27% 250.0% 23.53% 7.69% 1.98 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 17.65% 0.0%
CHELYABINSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rostov-on-Don 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOVOSIBIRSK - Closed LC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ENGEC-GUAP, Saint-Petersburg 27.59% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 11.11% 50.0% 20.69% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 11.11% 30.0% 37.93% 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 11.11% 50.0% 34.48 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 16.67% 30.0% 20.69 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 11.11% 10.0%
KAZAN 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 8.33 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
RUSSIA (MC) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UFA 41.18% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 55.56% 23.53% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 33.33% 29.41% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 33.33% 41.18 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 28.57% 22.22% 11.76 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14.29% 0.0%
OMSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PERM 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 30.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
KALININGRAD - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRASNOYARSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NIZHNY NOVGOROD 18.18% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VAM RUSSIA 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14.29% 0.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
IZHEVSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOMSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ORENBURG - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
REU (Moscow) 2.83% 0.0% 0.0% 2.15% 0.0% 10.53% 0.0% 0.94% 0.0% 0.0% 1.08% 0.0% 0.0% 0.0% 2.36% 0.0% 0.0% 0.54% 400.0% 0.0% 0.0% 2.83 0.0% 0.0% 0.54% 400.0% 5.26% 0.0% 0.47 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
TYUMEN 14.71% 54.55% 4.76% 0.0% 0.0% 14.29% 77.78% 7.84% 18.18% 4.76% 0.0% 0.0% 14.29% 44.44% 3.92% 0.0% 0.0% 1.89% 100.0% 14.29% 11.11% 5.88 0.0% 0.0% 1.89% 300.0% 14.29% 11.11% 3.92 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 14.29% 0.0%
KRASNODAR - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EKATERINBURG 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 45.45% 23.81% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.27% 80.95% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.18% 90.48 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 52.38 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
YAROSLAVL' 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 400.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MOSCOW 22.22% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 24.0% 26.32% 13.58% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 15.79% 35.8% 0.0% 0.0% 0.0% 175.0% 14.0% 5.26% 30.86 0.0% 0.0% 0.0% 183.33% 6.0% 0.0% 13.58 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 4.0% 0.0%
SAMARA - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
ULAN-UDE - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VORONEZH 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SPUEF, Saint-Petersburg 61.54% 100.0% 0.0% 57.14% 0.0% 71.43% 66.67% 65.38% 0.0% 0.0% 14.29% 450.0% 57.14% 33.33% 61.54 0.0% 0.0% 14.29% 500.0% 57.14% 11.11% 34.62 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 42.86% 0.0%
CHELYABINSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rostov-on-Don 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOVOSIBIRSK - Closed LC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ENGEC-GUAP, Saint-Petersburg 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 60.0% 137.5% 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 100.0% 100.0% 125.0 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 150.0% 60.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 100.0% 20.0%
KAZAN 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 150.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 200.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
RUSSIA (MC) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UFA 57.14% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 60.0% 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 60.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 40.0% 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
OMSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PERM 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 300.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 400.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
KALININGRAD - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRASNOYARSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NIZHNY NOVGOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VAM RUSSIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
IZHEVSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOMSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ORENBURG - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
REU (Moscow) 33.33% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 16.67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TYUMEN 53.33% 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 57.14% 26.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14.29% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14.29% 26.67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
KRASNODAR - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EKATERINBURG 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 60.0% 242.86% 0.0% 0.0% 0.0% 1500.0% 0.0% 40.0% 271.43 0.0% 0.0% 0.0% 1900.0% 0.0% 0.0% 157.14 0.0% 0.0% 0.0% 1100.0% 0.0% 0.0%
YAROSLAVL' 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MOSCOW 61.11% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 60.0% 161.11% 0.0% 0.0% 0.0% 2100.0% 58.33% 20.0% 138.89 0.0% 0.0% 0.0% 2200.0% 25.0% 0.0% 61.11 0.0% 0.0% 0.0% 900.0% 16.67% 0.0%
SAMARA - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
ULAN-UDE - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VORONEZH 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SPUEF, Saint-Petersburg 106.25% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 80.0% 50.0% 100.0 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 80.0% 16.67% 56.25 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0%
CHELYABINSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rostov-on-Don 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOVOSIBIRSK - Closed LC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ENGEC-GUAP, Saint-Petersburg 183.33% 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 100.0% 166.67% 166.67 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 150.0% 100.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 100.0% 33.33%
KAZAN 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RUSSIA (MC) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UFA 125.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 100.0% 175.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 66.67% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
OMSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PERM 300.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 400.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
KALININGRAD - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRASNOYARSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NIZHNY NOVGOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VAM RUSSIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IZHEVSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOMSK - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ORENBURG - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
REU (Moscow) 250.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 300.0 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TYUMEN 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 25.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 25.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
KRASNODAR - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EKATERINBURG 340.0% 0.0% 0.0% 0.0% 750.0% 0.0% 66.67% 380.0 0.0% 0.0% 0.0% 950.0% 0.0% 0.0% 220.0 0.0% 0.0% 0.0% 550.0% 0.0% 0.0%
YAROSLAVL' 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MOSCOW 263.64% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 33.33% 227.27 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%
SAMARA - VAM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
ULAN-UDE - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VORONEZH 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SPUEF, Saint-Petersburg 94.12 0.0% 0.0% 100.0% 111.11% 100.0% 33.33% 52.94 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 75.0% 0.0%
CHELYABINSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rostov-on-Don 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOVOSIBIRSK - Closed LC 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ENGEC-GUAP, Saint-Petersburg 90.91 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 150.0% 60.0% 54.55 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 100.0% 20.0%
KAZAN 150.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 200.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
RUSSIA (MC) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UFA 140.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 66.67% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
OMSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PERM 133.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 200.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
KALININGRAD - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRASNOYARSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NIZHNY NOVGOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VAM RUSSIA 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
IZHEVSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOMSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ORENBURG - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
REU (Moscow) 120.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
TYUMEN 150.0 0.0% 0.0% 100.0% 300.0% 100.0% 100.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 100.0% 0.0%
KRASNODAR - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EKATERINBURG 111.76 0.0% 0.0% 0.0% 126.67% 0.0% 0.0% 64.71 0.0% 0.0% 0.0% 73.33% 0.0% 0.0%
YAROSLAVL' 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
MOSCOW 86.21 0.0% 0.0% 0.0% 104.76% 42.86% 0.0% 37.93 0.0% 0.0% 0.0% 42.86% 28.57% 0.0%
SAMARA - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
ULAN-UDE - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VORONEZH 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SPUEF, Saint-Petersburg 56.25 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 75.0% 0.0%
CHELYABINSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rostov-on-Don 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOVOSIBIRSK - Closed LC 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ENGEC-GUAP, Saint-Petersburg 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 66.67% 33.33%
KAZAN 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
RUSSIA (MC) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UFA 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 50.0% 0.0%
OMSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PERM 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0%
KALININGRAD - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRASNOYARSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NIZHNY NOVGOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VAM RUSSIA 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
IZHEVSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOMSK - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ORENBURG - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
REU (Moscow) 16.67 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
TYUMEN 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
KRASNODAR - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EKATERINBURG 57.89 0.0% 0.0% 0.0% 57.89% 0.0% 0.0%
YAROSLAVL' 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MOSCOW 44.0 0.0% 0.0% 0.0% 40.91% 66.67% 0.0%
SAMARA - VAM 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%