approved

IGV
0
IGTa
0
IGTe
0
OGV
96
OGTa
23
OGTe
3
Total
122

realized

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
49
oGTa
18
oGTe
2
Total
69

completed

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
47
oGTa
9
oGTe
2
Total
58
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kyiv Universities 21 3 0 0 9 0 0 0 3 6 0 4 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 2 1 0
RIVNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UZHHOROD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYIV 164 5 9 0 65 0 0 0 28 34 3 43 0 0 0 24 17 2 36 0 0 0 21 13 2 27 0 0 0 17 10 0 31 0 0 0 22 7 2 21 0 0 0 15 4 2
MC Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHERNIVTSI 39 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNIPRO 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
LVIV 129 11 5 3 47 0 0 0 32 14 1 24 0 0 0 22 2 0 21 0 0 0 19 2 0 14 0 0 0 11 2 1 19 0 0 0 15 4 0 15 0 0 0 13 2 0
ZAPORIZHZHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KHARKIV 87 2 0 1 27 0 0 0 19 7 1 23 0 0 0 18 5 0 23 0 0 0 18 5 0 15 0 0 0 12 3 0 16 0 0 0 14 2 0 10 0 0 0 9 1 0
POLTAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERNOPIL 50 2 0 0 16 0 0 0 14 2 0 12 0 0 0 12 0 0 10 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
IVANO-FRANKIVSK 70 3 0 0 25 0 0 0 20 3 2 20 0 0 0 19 0 1 20 0 0 0 19 0 1 3 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0
CHERKASY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VINNYTSIA 7 0 0 0 5 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KROPYVNYTSKYI 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODESA 2 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kyiv Universities 44.44% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 33.33% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 33.33% 0.0% 44.44% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 33.33% 0.0% 55.56 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 50.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 16.67% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 66.15% 0.0% 0.0% 0.0% 85.71% 50.0% 66.67% 55.38% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 38.24% 66.67% 41.54% 0.0% 0.0% 0.0% 60.71% 29.41% 0.0% 47.69 0.0% 0.0% 0.0% 78.57% 20.59% 66.67% 32.31 0.0% 0.0% 0.0% 53.57% 11.76% 66.67%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
LVIV 51.06% 0.0% 0.0% 0.0% 68.75% 14.29% 0.0% 44.68% 0.0% 0.0% 0.0% 59.38% 14.29% 0.0% 29.79% 0.0% 0.0% 0.0% 34.38% 14.29% 100.0% 40.43 0.0% 0.0% 0.0% 46.88% 28.57% 0.0% 31.91 0.0% 0.0% 0.0% 40.62% 14.29% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 85.19% 0.0% 0.0% 0.0% 94.74% 71.43% 0.0% 85.19% 0.0% 0.0% 0.0% 94.74% 71.43% 0.0% 55.56% 0.0% 0.0% 0.0% 63.16% 42.86% 0.0% 59.26 0.0% 0.0% 0.0% 73.68% 28.57% 0.0% 37.04 0.0% 0.0% 0.0% 47.37% 14.29% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.71% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 71.43% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0% 18.75 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 50.0% 0.0% 6.25 0.0% 0.0% 0.0% 7.14% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.0% 0.0% 50.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.0% 0.0% 50.0% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 33.33% 50.0% 16.0 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 66.67% 50.0% 8.0 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 33.33% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kyiv Universities 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 125.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 150.0% 0.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 83.72% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 76.47% 100.0% 62.79% 0.0% 0.0% 0.0% 70.83% 58.82% 0.0% 72.09 0.0% 0.0% 0.0% 91.67% 41.18% 100.0% 48.84 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 23.53% 100.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
LVIV 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 86.36% 100.0% 0.0% 58.33% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 79.17 0.0% 0.0% 0.0% 68.18% 200.0% 0.0% 62.5 0.0% 0.0% 0.0% 59.09% 100.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 65.22% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 60.0% 0.0% 69.57 0.0% 0.0% 0.0% 77.78% 40.0% 0.0% 43.48 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 20.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 83.33% 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 8.33 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 100.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 100.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kyiv Universities 133.33% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 100.0% 0.0% 166.67 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 150.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 50.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.95% 76.92% 0.0% 86.11 0.0% 0.0% 0.0% 104.76% 53.85% 100.0% 58.33 0.0% 0.0% 0.0% 71.43% 30.77% 100.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
LVIV 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 57.89% 100.0% 0.0% 90.48 0.0% 0.0% 0.0% 78.95% 200.0% 0.0% 71.43 0.0% 0.0% 0.0% 68.42% 100.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 65.22% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 60.0% 0.0% 69.57 0.0% 0.0% 0.0% 77.78% 40.0% 0.0% 43.48 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 20.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 30.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 100.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 100.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kyiv Universities 125.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 150.0% 0.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 114.81 0.0% 0.0% 0.0% 129.41% 70.0% 0.0% 77.78 0.0% 0.0% 0.0% 88.24% 40.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVIV 135.71 0.0% 0.0% 0.0% 136.36% 200.0% 0.0% 107.14 0.0% 0.0% 0.0% 118.18% 100.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 106.67 0.0% 0.0% 0.0% 116.67% 66.67% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 33.33% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 150.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 133.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 200.0% 100.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
CHERKASY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 133.33 0.0% 0.0% 0.0% 133.33% 0.0% 0.0% 133.33 0.0% 0.0% 0.0% 133.33% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kyiv Universities 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 67.74 0.0% 0.0% 0.0% 68.18% 57.14% 100.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
LVIV 78.95 0.0% 0.0% 0.0% 86.67% 50.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 62.5 0.0% 0.0% 0.0% 64.29% 50.0% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0%
CHERKASY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

Process Time


Entity Acceptance (avg. days) Approval (avg. days) Delivery (avg. days)
iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kyiv Universities
RIVNE
UZHHOROD
KYIV
MC Ukraine
CHERNIVTSI
DNIPRO
LVIV
ZAPORIZHZHIA
KHARKIV
POLTAVA
TERNOPIL
IVANO-FRANKIVSK
CHERKASY
VINNYTSIA
SUMY
KROPYVNYTSKYI
ODESA