approved

IGV
0
IGTa
0
IGTe
0
OGV
70
OGTa
6
OGTe
0
Total
76

realized

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
17
oGTa
5
oGTe
0
Total
22

completed

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
21
oGTa
6
oGTe
0
Total
27
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UZHHOROD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODESA 3 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kyiv Universities 19 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IVANO-FRANKIVSK 21 2 0 0 12 0 0 0 7 3 2 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 4 1 0 7 0 0 0 6 1 0 3 0 0 0 3 0 0
DNIPRO 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
VINNYTSIA 7 1 0 0 9 0 0 0 8 1 0 7 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
ZAPORIZHZHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KROPYVNYTSKYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHERKASY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYIV 115 2 3 1 35 0 0 0 18 16 1 21 0 0 0 18 3 0 19 0 0 0 16 3 0 5 0 0 0 2 3 0 19 0 0 0 6 12 1 6 0 0 0 2 4 0
RIVNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KHARKIV 95 2 0 0 25 0 0 0 18 6 1 18 0 0 0 14 3 1 14 0 0 0 12 2 0 3 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 4 5 0 4 0 0 0 3 1 0
CHERNIVTSI 19 0 1 0 6 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLTAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LVIV 86 4 0 0 25 0 0 0 20 5 0 17 0 0 0 17 0 0 15 0 0 0 15 0 0 5 0 0 0 4 1 0 13 0 0 0 10 2 1 10 0 0 0 9 1 0
SUMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERNOPIL 35 3 0 0 13 0 0 0 13 0 0 12 0 0 0 12 0 0 11 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 41.67% 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 33.33% 0.0% 58.33 0.0% 0.0% 0.0% 85.71% 33.33% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.86% 0.0% 0.0%
DNIPRO 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 77.78% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 0.0% 0.0% 44.44% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 11.11 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 18.75% 0.0% 54.29% 0.0% 0.0% 0.0% 88.89% 18.75% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 18.75% 0.0% 54.29 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 75.0% 100.0% 17.14 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 25.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 72.0% 0.0% 0.0% 0.0% 77.78% 50.0% 100.0% 56.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 33.33% 0.0% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 36.0 0.0% 0.0% 0.0% 22.22% 83.33% 0.0% 16.0 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 16.67% 0.0%
CHERNIVTSI 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVIV 68.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 52.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 40.0% 0.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 45.0% 20.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 92.31% 0.0% 0.0% 0.0% 92.31% 0.0% 0.0% 84.62% 0.0% 0.0% 0.0% 84.62% 0.0% 0.0% 23.08% 0.0% 0.0% 0.0% 23.08% 0.0% 0.0% 30.77 0.0% 0.0% 0.0% 30.77% 0.0% 0.0% 7.69 0.0% 0.0% 0.0% 7.69% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 125.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 175.0 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 57.14% 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0% 14.29 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 90.48% 0.0% 0.0% 0.0% 88.89% 100.0% 0.0% 23.81% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 100.0% 0.0% 90.48 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 400.0% 0.0% 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 133.33% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 77.78% 0.0% 0.0% 0.0% 85.71% 66.67% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 21.43% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 166.67% 0.0% 22.22 0.0% 0.0% 0.0% 21.43% 33.33% 0.0%
CHERNIVTSI 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVIV 88.24% 0.0% 0.0% 0.0% 88.24% 0.0% 0.0% 29.41% 0.0% 0.0% 0.0% 23.53% 0.0% 0.0% 76.47 0.0% 0.0% 0.0% 58.82% 0.0% 0.0% 58.82 0.0% 0.0% 0.0% 52.94% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 91.67% 0.0% 0.0% 0.0% 91.67% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 8.33 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 125.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 175.0 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 26.32% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 400.0% 0.0% 31.58 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 133.33% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 21.43% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 64.29 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 250.0% 0.0% 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 0.0%
CHERNIVTSI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVIV 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 26.67% 0.0% 0.0% 86.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 27.27% 0.0% 0.0% 0.0% 27.27% 0.0% 0.0% 36.36 0.0% 0.0% 0.0% 36.36% 0.0% 0.0% 9.09 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 140.0 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 100.0% 0.0% 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 380.0 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 400.0% 0.0% 120.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 133.33% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 133.33% 0.0% 0.0% 133.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVIV 260.0 0.0% 0.0% 0.0% 250.0% 200.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 225.0% 100.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 133.33 0.0% 0.0% 0.0% 133.33% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ODESA 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 42.86 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 31.58 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 33.33% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 44.44 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 20.0% 0.0%
CHERNIVTSI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVIV 76.92 0.0% 0.0% 0.0% 90.0% 50.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%