approved

IGV
0
IGTa
0
IGTe
0
OGV
75
OGTa
27
OGTe
4
Total
106

realized

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
54
oGTa
23
oGTe
5
Total
82

completed

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
47
oGTa
13
oGTe
2
Total
62
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
DNIPRO 20 2 0 0 5 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
TERNOPIL 82 2 1 0 13 0 0 0 9 4 0 8 0 0 0 7 1 0 5 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
MC Ukraine 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHERKASY 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAPORIZHZHIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIVNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UZHHOROD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KROPYVNYTSKYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VINNYTSIA 8 0 0 0 7 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYIV 261 6 10 2 81 0 0 0 31 45 5 47 0 0 0 26 18 3 33 0 0 0 19 12 2 29 0 0 0 17 10 2 32 0 0 0 20 10 2 24 0 0 0 17 5 2
KHARKIV 118 9 7 2 43 0 0 0 25 16 2 27 0 0 0 21 6 0 22 0 0 0 17 5 0 16 0 0 0 10 5 1 16 0 0 0 11 4 1 12 0 0 0 9 3 0
LVIV 143 6 7 0 66 0 0 0 30 34 2 29 0 0 0 23 5 1 24 0 0 0 18 5 1 20 0 0 0 15 4 1 20 0 0 0 16 4 0 13 0 0 0 12 1 0
IVANO-FRANKIVSK 63 2 1 0 35 0 0 0 13 18 4 10 0 0 0 7 2 1 10 0 0 0 7 2 1 4 0 0 0 1 2 1 6 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 2 0
Kyiv Universities 53 2 2 0 21 0 0 0 6 15 0 5 0 0 0 3 2 0 4 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 2 1 0 6 0 0 0 3 3 0 5 0 0 0 3 2 0
ODESA 12 1 0 0 8 0 0 0 8 0 0 6 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 3 0 0
CHERNIVTSI 45 1 0 0 5 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
POLTAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
DNIPRO 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 61.54% 0.0% 0.0% 0.0% 77.78% 25.0% 0.0% 38.46% 0.0% 0.0% 0.0% 44.44% 25.0% 0.0% 23.08% 0.0% 0.0% 0.0% 22.22% 25.0% 0.0% 23.08 0.0% 0.0% 0.0% 22.22% 25.0% 0.0% 7.69 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 28.57% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 58.02% 0.0% 0.0% 0.0% 83.87% 40.0% 60.0% 40.74% 0.0% 0.0% 0.0% 61.29% 26.67% 40.0% 35.8% 0.0% 0.0% 0.0% 54.84% 22.22% 40.0% 39.51 0.0% 0.0% 0.0% 64.52% 22.22% 40.0% 29.63 0.0% 0.0% 0.0% 54.84% 11.11% 40.0%
KHARKIV 62.79% 0.0% 0.0% 0.0% 84.0% 37.5% 0.0% 51.16% 0.0% 0.0% 0.0% 68.0% 31.25% 0.0% 37.21% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 31.25% 50.0% 37.21 0.0% 0.0% 0.0% 44.0% 25.0% 50.0% 27.91 0.0% 0.0% 0.0% 36.0% 18.75% 0.0%
LVIV 43.94% 0.0% 0.0% 0.0% 76.67% 14.71% 50.0% 36.36% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 14.71% 50.0% 30.3% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 11.76% 50.0% 30.3 0.0% 0.0% 0.0% 53.33% 11.76% 0.0% 19.7 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 2.94% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 28.57% 0.0% 0.0% 0.0% 53.85% 11.11% 25.0% 28.57% 0.0% 0.0% 0.0% 53.85% 11.11% 25.0% 11.43% 0.0% 0.0% 0.0% 7.69% 11.11% 25.0% 17.14 0.0% 0.0% 0.0% 7.69% 22.22% 25.0% 5.71 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0%
Kyiv Universities 23.81% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 13.33% 0.0% 19.05% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 13.33% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 6.67% 0.0% 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 20.0% 0.0% 23.81 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 13.33% 0.0%
ODESA 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 62.5 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 37.5 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
DNIPRO 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 100.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 100.0% 0.0% 37.5 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 100.0% 0.0% 12.5 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 70.21% 0.0% 0.0% 0.0% 73.08% 66.67% 66.67% 61.7% 0.0% 0.0% 0.0% 65.38% 55.56% 66.67% 68.09 0.0% 0.0% 0.0% 76.92% 55.56% 66.67% 51.06 0.0% 0.0% 0.0% 65.38% 27.78% 66.67%
KHARKIV 81.48% 0.0% 0.0% 0.0% 80.95% 83.33% 0.0% 59.26% 0.0% 0.0% 0.0% 47.62% 83.33% 0.0% 59.26 0.0% 0.0% 0.0% 52.38% 66.67% 0.0% 44.44 0.0% 0.0% 0.0% 42.86% 50.0% 0.0%
LVIV 82.76% 0.0% 0.0% 0.0% 78.26% 100.0% 100.0% 68.97% 0.0% 0.0% 0.0% 65.22% 80.0% 100.0% 68.97 0.0% 0.0% 0.0% 69.57% 80.0% 0.0% 44.83 0.0% 0.0% 0.0% 52.17% 20.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 100.0% 100.0% 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 200.0% 100.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Kyiv Universities 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 100.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 50.0% 0.0% 120.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 150.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
ODESA 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 83.33 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
DNIPRO 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 87.88% 0.0% 0.0% 0.0% 89.47% 83.33% 100.0% 96.97 0.0% 0.0% 0.0% 105.26% 83.33% 100.0% 72.73 0.0% 0.0% 0.0% 89.47% 41.67% 100.0%
KHARKIV 72.73% 0.0% 0.0% 0.0% 58.82% 100.0% 0.0% 72.73 0.0% 0.0% 0.0% 64.71% 80.0% 0.0% 54.55 0.0% 0.0% 0.0% 52.94% 60.0% 0.0%
LVIV 83.33% 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 80.0% 100.0% 83.33 0.0% 0.0% 0.0% 88.89% 80.0% 0.0% 54.17 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 20.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 100.0% 100.0% 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 200.0% 100.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Kyiv Universities 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% 150.0 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 150.0% 0.0% 125.0 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 100.0% 0.0%
ODESA 125.0% 0.0% 0.0% 0.0% 125.0% 0.0% 0.0% 125.0 0.0% 0.0% 0.0% 125.0% 0.0% 0.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
DNIPRO 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 110.34 0.0% 0.0% 0.0% 117.65% 100.0% 100.0% 82.76 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 100.0%
KHARKIV 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 110.0% 80.0% 100.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 90.0% 60.0% 0.0%
LVIV 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 106.67% 100.0% 0.0% 65.0 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 25.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 150.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 200.0% 100.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Kyiv Universities 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 300.0% 0.0% 166.67 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 200.0% 0.0%
ODESA 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
DNIPRO 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 85.0% 50.0% 100.0%
KHARKIV 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 81.82% 75.0% 0.0%
LVIV 65.0 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
Kyiv Universities 83.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 66.67% 0.0%
ODESA 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%