approved

IGV
42
IGTa
12
IGTe
0
OGV
42
OGTa
27
OGTe
9
Total
132

realized

iGV
145
iGTa
19
iGTe
0
oGV
163
oGTa
25
oGTe
5
Total
357

completed

iGV
171
iGTa
17
iGTe
0
oGV
153
oGTa
11
oGTe
2
Total
354
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
VINNYTSIA 58 1 2 1 9 6 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 5 0 0 3 0 0 10 6 0 0 4 0 0 7 4 0 0 3 0 0
ZAPORIZHZHIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0
POLTAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNIPRO 22 1 3 1 26 12 0 0 2 11 1 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 10 5 0 0 3 1 1 11 5 0 0 5 1 0 6 4 0 0 2 0 0
KYIV 311 10 22 4 417 133 160 0 29 64 31 82 21 14 0 19 18 10 64 18 10 0 16 13 7 144 64 15 0 52 10 3 190 96 16 0 64 11 3 147 88 10 0 45 4 0
CHERKASY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
MC Ukraine 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KU 75 1 3 1 23 0 0 0 7 16 0 11 0 0 0 4 7 0 9 0 0 0 3 6 0 11 0 0 0 8 3 0 10 0 0 0 9 1 0 9 0 0 0 8 1 0
LVIV 156 5 7 2 141 57 41 0 23 15 5 37 10 2 0 19 3 3 24 6 2 0 13 2 1 59 14 4 0 36 5 0 75 14 7 0 48 5 1 65 10 6 0 44 4 1
IVANO-FRANKIVSK 64 4 5 2 52 30 0 0 1 12 9 14 5 0 0 1 4 4 4 1 0 0 0 2 1 45 31 0 0 10 3 1 60 42 0 0 12 4 1 47 35 0 0 10 1 1
CHERNIVTSI 87 0 1 0 22 11 0 0 5 5 1 9 4 0 0 2 3 0 7 3 0 0 2 2 0 13 3 0 0 8 2 0 15 5 0 0 8 2 0 10 4 0 0 6 0 0
ODESA 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 3 0 0
UZHHOROD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIVNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KHARKIV 122 5 16 1 64 22 0 0 12 26 4 20 8 0 0 9 3 0 13 4 0 0 8 1 0 35 11 0 0 23 1 0 57 20 0 0 26 4 4 38 16 0 0 21 1 0
TERNOPIL 73 3 4 2 40 36 0 0 0 3 1 14 13 0 0 0 0 1 9 9 0 0 0 0 0 23 9 0 0 14 0 0 32 10 1 0 21 0 0 18 9 1 0 8 0 0
KROPYVNYTSKYI 27 0 2 0 4 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
VINNYTSIA 22.22% 16.67% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 11.11% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 88.89% 83.33% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0% 111.11 100.0% 0.0% 0.0% 400.0% 0.0% 0.0% 77.78 66.67% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 11.54% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.27% 0.0% 3.85% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 0.0% 38.46% 41.67% 0.0% 0.0% 150.0% 9.09% 100.0% 42.31 41.67% 0.0% 0.0% 250.0% 9.09% 0.0% 23.08 33.33% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
KYIV 19.66% 15.79% 8.75% 0.0% 65.52% 28.12% 32.26% 15.35% 13.53% 6.25% 0.0% 55.17% 20.31% 22.58% 34.53% 48.12% 9.38% 0.0% 179.31% 15.62% 9.68% 45.56 72.18% 10.0% 0.0% 220.69% 17.19% 9.68% 35.25 66.17% 6.25% 0.0% 155.17% 6.25% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 47.83% 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 43.75% 0.0% 39.13% 0.0% 0.0% 0.0% 42.86% 37.5% 0.0% 47.83% 0.0% 0.0% 0.0% 114.29% 18.75% 0.0% 43.48 0.0% 0.0% 0.0% 128.57% 6.25% 0.0% 39.13 0.0% 0.0% 0.0% 114.29% 6.25% 0.0%
LVIV 26.24% 17.54% 4.88% 0.0% 82.61% 20.0% 60.0% 17.02% 10.53% 4.88% 0.0% 56.52% 13.33% 20.0% 41.84% 24.56% 9.76% 0.0% 156.52% 33.33% 0.0% 53.19 24.56% 17.07% 0.0% 208.7% 33.33% 20.0% 46.1 17.54% 14.63% 0.0% 191.3% 26.67% 20.0%
IVANO-FRANKIVSK 26.92% 16.67% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 44.44% 7.69% 3.33% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 11.11% 86.54% 103.33% 0.0% 0.0% 1000.0% 25.0% 11.11% 115.38 140.0% 0.0% 0.0% 1200.0% 33.33% 11.11% 90.38 116.67% 0.0% 0.0% 1000.0% 8.33% 11.11%
CHERNIVTSI 40.91% 36.36% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 31.82% 27.27% 0.0% 0.0% 40.0% 40.0% 0.0% 59.09% 27.27% 0.0% 0.0% 160.0% 40.0% 0.0% 68.18 45.45% 0.0% 0.0% 160.0% 40.0% 0.0% 45.45 36.36% 0.0% 0.0% 120.0% 0.0% 0.0%
ODESA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 0.0% 0.0% 350.0 0.0% 0.0% 0.0% 700.0% 0.0% 0.0% 150.0 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 31.25% 36.36% 0.0% 0.0% 75.0% 11.54% 0.0% 20.31% 18.18% 0.0% 0.0% 66.67% 3.85% 0.0% 54.69% 50.0% 0.0% 0.0% 191.67% 3.85% 0.0% 89.06 90.91% 0.0% 0.0% 216.67% 15.38% 100.0% 59.38 72.73% 0.0% 0.0% 175.0% 3.85% 0.0%
TERNOPIL 35.0% 36.11% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 22.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 57.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0 27.78% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.0 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
VINNYTSIA 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 500.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0% 500.0 600.0% 0.0% 0.0% 400.0% 0.0% 0.0% 350.0 400.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 333.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 366.67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 78.05% 85.71% 71.43% 0.0% 84.21% 72.22% 70.0% 175.61% 304.76% 107.14% 0.0% 273.68% 55.56% 30.0% 231.71 457.14% 114.29% 0.0% 336.84% 61.11% 30.0% 179.27 419.05% 71.43% 0.0% 236.84% 22.22% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 81.82% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 85.71% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 42.86% 0.0% 90.91 0.0% 0.0% 0.0% 225.0% 14.29% 0.0% 81.82 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 14.29% 0.0%
LVIV 64.86% 60.0% 100.0% 0.0% 68.42% 66.67% 33.33% 159.46% 140.0% 200.0% 0.0% 189.47% 166.67% 0.0% 202.7 140.0% 350.0% 0.0% 252.63% 166.67% 33.33% 175.68 100.0% 300.0% 0.0% 231.58% 133.33% 33.33%
IVANO-FRANKIVSK 28.57% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 321.43% 620.0% 0.0% 0.0% 1000.0% 75.0% 25.0% 428.57 840.0% 0.0% 0.0% 1200.0% 100.0% 25.0% 335.71 700.0% 0.0% 0.0% 1000.0% 25.0% 25.0%
CHERNIVTSI 77.78% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0% 66.67% 0.0% 144.44% 75.0% 0.0% 0.0% 400.0% 66.67% 0.0% 166.67 125.0% 0.0% 0.0% 400.0% 66.67% 0.0% 111.11 100.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0%
ODESA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 0.0% 0.0% 350.0 0.0% 0.0% 0.0% 700.0% 0.0% 0.0% 150.0 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 65.0% 50.0% 0.0% 0.0% 88.89% 33.33% 0.0% 175.0% 137.5% 0.0% 0.0% 255.56% 33.33% 0.0% 285.0 250.0% 0.0% 0.0% 288.89% 133.33% 0.0% 190.0 200.0% 0.0% 0.0% 233.33% 33.33% 0.0%
TERNOPIL 64.29% 69.23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 164.29% 69.23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 228.57 76.92% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 128.57 69.23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
VINNYTSIA 800.0% 500.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1000.0 600.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 700.0 400.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 1000.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 600.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KYIV 225.0% 355.56% 150.0% 0.0% 325.0% 76.92% 42.86% 296.88 533.33% 160.0% 0.0% 400.0% 84.62% 42.86% 229.69 488.89% 100.0% 0.0% 281.25% 30.77% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 122.22% 0.0% 0.0% 0.0% 266.67% 50.0% 0.0% 111.11 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 16.67% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 266.67% 16.67% 0.0%
LVIV 245.83% 233.33% 200.0% 0.0% 276.92% 250.0% 0.0% 312.5 233.33% 350.0% 0.0% 369.23% 250.0% 100.0% 270.83 166.67% 300.0% 0.0% 338.46% 200.0% 100.0%
IVANO-FRANKIVSK 1125.0% 3100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 100.0% 1500.0 4200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 100.0% 1175.0 3500.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0%
CHERNIVTSI 185.71% 100.0% 0.0% 0.0% 400.0% 100.0% 0.0% 214.29 166.67% 0.0% 0.0% 400.0% 100.0% 0.0% 142.86 133.33% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0%
ODESA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 269.23% 275.0% 0.0% 0.0% 287.5% 100.0% 0.0% 438.46 500.0% 0.0% 0.0% 325.0% 400.0% 0.0% 292.31 400.0% 0.0% 0.0% 262.5% 100.0% 0.0%
TERNOPIL 255.56% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 355.56 111.11% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
VINNYTSIA 125.0 120.0% 0.0% 0.0% 133.33% 0.0% 0.0% 87.5 80.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 110.0 100.0% 0.0% 0.0% 166.67% 100.0% 0.0% 60.0 80.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
KYIV 131.94 150.0% 106.67% 0.0% 123.08% 110.0% 100.0% 102.08 137.5% 66.67% 0.0% 86.54% 40.0% 0.0%
CHERKASY 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 90.91 0.0% 0.0% 0.0% 112.5% 33.33% 0.0% 81.82 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0%
LVIV 127.12 100.0% 175.0% 0.0% 133.33% 100.0% 0.0% 110.17 71.43% 150.0% 0.0% 122.22% 80.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 133.33 135.48% 0.0% 0.0% 120.0% 133.33% 100.0% 104.44 112.9% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 100.0%
CHERNIVTSI 115.38 166.67% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 76.92 133.33% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0%
ODESA 175.0 0.0% 0.0% 0.0% 175.0% 0.0% 0.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 162.86 181.82% 0.0% 0.0% 113.04% 400.0% 0.0% 108.57 145.45% 0.0% 0.0% 91.3% 100.0% 0.0%
TERNOPIL 139.13 111.11% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 78.26 100.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
VINNYTSIA 70.0 66.67% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 54.55 80.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0%
KYIV 77.37 91.67% 62.5% 0.0% 70.31% 36.36% 0.0%
CHERKASY 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 90.0 0.0% 0.0% 0.0% 88.89% 100.0% 0.0%
LVIV 86.67 71.43% 85.71% 0.0% 91.67% 80.0% 100.0%
IVANO-FRANKIVSK 78.33 83.33% 0.0% 0.0% 83.33% 25.0% 100.0%
CHERNIVTSI 66.67 80.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0%
ODESA 42.86 0.0% 0.0% 0.0% 42.86% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KHARKIV 66.67 80.0% 0.0% 0.0% 80.77% 25.0% 0.0%
TERNOPIL 56.25 90.0% 100.0% 0.0% 38.1% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 33.33 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Process Time


Entity Acceptance (avg. days) Approval (avg. days) Delivery (avg. days)
iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
VINNYTSIA
ZAPORIZHZHIA
POLTAVA
DNIPRO
KYIV
CHERKASY
MC Ukraine
SUMY
KU
LVIV
IVANO-FRANKIVSK
CHERNIVTSI
ODESA
UZHHOROD
RIVNE
KHARKIV
TERNOPIL
KROPYVNYTSKYI